DURAN V MARTINEZ SATURDAY JUNE 95 KANSAS CITY MO.jpg